SESSSSION=


Regulamentul oficial al programului de fidelizare PATRU MÂINI CARPATIA S.R.L.

1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018


ART. 1. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Organizatorul programului de fidelizare Comunitatea Meșterilor (denumit în continuare „program de fidelizare”) este PATRU MÂINI CARPATIA SRL cu sediul social în Ploiești, str. Conului, nr. 8, birou 1, et P, jud Prahova, având număr de ordine în Registrul Comerțului J29/623/2013, Cod de Înregistrare Fiscală RO31544568.

Programul de fidelizare se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la programul de fidelizare.

Organizatorul îşi rezervă dreptul în cazuri excepționale de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului modificările.


ART. 2. DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI

Programul de fidelizare Comunitatea Meșterilor va fi organizat şi se va desfăşura în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018 (”Durata Programului”), pe teritoriul României.


ART. 3. MĂRCILE ŞI PRODUSELE PARTICIPANTE


Mărcile şi produsele participante in cadrul programului (denumite în cele ce urmează ”Produsele Participante”) sunt prezentate în anexa 1 a prezentului regulament.
Nu fac obiectul prezentului program produsele participante la alte campanii; ex - produse pentru care se acorda reduceri punctuale prezente in fiecare magazin din reteaua Dedeman, pachete promotionale, preturi speciale – orice alte campanii pe perioade care includ perioada prezentei campanii nu sunt acceptate.


ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE


În programul de fidelizare are dreptul să participe orice persoană fizică, utilizator al produselor participante, cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data înscrierii în programul de fidelizare, care pe parcursul desfășurării acestuia achiziționează lunar produse participante și deține un cont activ în platforma online www.comunitateamesterilor.ro.

Conturile participanților sunt create de aceștia prin completarea formularului de înscriere pe care au posibilitatea să îl acceseze gratuit pe website-ul www.comunitateamesterilor.ro;

Fiecare participant care a creat un cont validat ulterior de Organizator se consideră înscris în program indiferent dacă acesta folosește sau nu contul respectiv.

Nu pot participa la acest program de fidelizare angajații SC PATRU MÂINI CARPATIA SRL sau ai celorlalte companii implicate în organizarea şi desfăşurarea programului de fidelizare precum si rudele acestora de gradul I și II.

Participarea la prezentul program are valoare de acceptare integrală și liber consimţită a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate persoanei fizice care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament.
Participant in cadrul prezentului regulament poate fi orice persoană fizică, care dovedeşte că a cumpărat lunar cel puțin un produs participant de la un Distribuitor Autorizat în scopul utilizării acestuia în perioada campaniei. Dovada achiziției se va face prin introducerea codurilor ăn contul din Comunitatea Meşterilor.

Distribuitor Autorizat este orice distribuitor care are dreptul legal de a efectua comerț cu produsele participante la acest program.


ART. 5. MODUL DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI

Acest program permite Participanților să câștige premii prin trimiterea prin Whatsapp ca poză, a codurilor unice aflate în produsele ambalate la galeată şi saci sau introducerea lor în contul de meşter creat pe site.

Înscrierea în program

Înscrierea în prezentul program se poate face numai la cererea participanților completând în perioada campaniei formularul de înregistrare online disponibil pe www.comunitateamesterilor.ro.

În urma analizării și validării de către Organizator a datelor transmise de Participanți, aceștia primesc un cod unic personal și vor dispune implicit, de un cont personal pe platforma www.comunitateamesterilor.ro.

În termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la activarea fiecărui cont, dacă are decontări de minim 10 lei, Organizatorul va expedia prin poștă către participanții care şi-au creat cont, un pachet care va conține:

Scrisoare de bun venit în programul Comunitatea Meșterilor adresată noului înscris conținând CODUL UNIC personal al Participantului, mecanismul concursului într-o variantă prescurtată precum și cardul DE AJUTOR PRIMUS.

CODUL UNIC personal este un cod care se alocă o singură dată către fiecare participant în momentul validării. Fiecare participant este direct răspunzător de înstrăinarea codului său unic. În baza codului unic personal se vor desfășura toate activitățile din programul de fidelizare, respectiv atunci când se verifica numărul punctelor/mânuțelor sau orice altă informație pe site.

Dacă timp de două luni consecutiv, nu există achiziții pe cont, Organizatorul are dreptul de a dezactiva contul.

Acumularea de puncte/mânuțe

Pentru a primi punctele și mânuțele aferente produselor achiziționate, Participanții trebuie să introducă codurile îm contul de meştercreat sau să trimită poza pe whatsapp cu codurile unice de produs găsite în interiorul sacilor şi găleţilor.

Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita spre verificare oricând pe perioada campaniei documentele fiscale primite de participanți la achiziționarea produselor participante înscrise în prezenta campanie.

Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din program orice Participant care are un comportament care poate fi considerat fraudulos sau care aduce prejudicii programului.

Codurile unice trimise pe whatsapp sunt validate sau invalidate în momentul în care Operatorul desemnat de Organizator introduce în sistem numărul de puncte și mânuțe aferente produselor achiziționate de Participant.

Fiecare produs înscris în program aduce Participantului puncte și mânuțe, conform Anexei 1, atașată prezentului regulament.

Valorificarea punctelor/mânuțelor

Organizatorul se obligă ca în termen de 30 zile de la primirea plicurilor de la Participanți să alimenteze cardurile DE AJUTOR PRIMUS cu contravaloarea în lei a punctelor acumulate. Punctele se transformă în lei folosind convertorul existent pe site.

Mânuțele acumulate prin raportarea de către Participanți și validarea codurilor unice pot fi valorificate prin achiziția de bunuri (premii). Aceste premii vor fi produse sau servicii educaționale care vor putea fi comandate online, pe website-ul www.comunitateamesterilor.ro, din contul personal accesat pe baza codului unic personal;


Lista produselor și serviciilor educaționale va fi disponibilă online pe www.comunitateamesterilor.ro și poate suferi modificări în funcție de disponibilitatea acestora la furnizorii selectați de Organizator în program. Produsele sunt disponibile în limita stocurilor.

Mânuțele acumulate de un Participant în cadrul unei luni și neconsumate în luna respectivă se vor reporta şi în următoarele luni, până la epuizare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2018. După această dată, mânuțele neconsumate devin nule, în lipsa altei înștiințări din partea Organizatorului.
Pe măsură ce se optează pentru anumite produse, din punctajul total al participantului se scade valoarea în mânuțe a produselor achiziționate.


Produsele alese de participanţi din magazinul virtual pe baza mânuțelor acumulate, vor fi expediate la domiciliul participantului completat în formular ca adresa de livrare, în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data comenzii (respectiv de la data primirii de către Organizator a formularului de comandă online) și vor fi predate pe baza unui proces verbal de predare primire.
Orice reclamație cu privire la eventuale probleme de livrare a premiilor se face în maxim 30 de zile calendaristice de la data plasării comenzii de către Participant.


ART. 6. CONDIŢII DE VALIDARE

Pentru ca un participant să poată participa la acest program și să primească premiile disponibile, acesta trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:

a) Să îndeplinească toate condiţiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 4 din Regulament;
b) Să se înscrie în program prin completarea formularului online disponibil pe site;
c) Sa transmită coduri unice de produs și sa acumuleze puncte conform valorii descrise în anexă.
d) Să consume punctele/mânuțele acumulate prin comandarea de produse până la 31 decembrie 2018;

e) Să păstreze dovada achiziției produselor participante la promoție până la momentul validării punctelor acumulate. Organizatorul are dreptul să solicite dovada achiziției produselor (constând în bon fiscal sau factură) pentru a valida punctele aferente codurilor unice înregistrate de participanți.


ART. 7. Limitele răspunderii Organizatorului
Organizatorul programului de fidelizare nu își asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, următoarele:
7.1. Formularele de înscriere primite după 31 decembrie 2018 sau comenzile primite după data de 31 decembrie 2018 ora României 23:59:59, care sunt considerate nule;
7.2. Pierderile sau întârzierile înscrierilor pe website (de exemplu, dar fără a se limita la, defecțiuni tehnice independente de voința Organizatorului;
7.3. Situațiile în care Participanții înscriu pe website date incorecte;
7.4. Pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea sau pe parcursul programului de fidelizare, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să acceseze www.comunitateamesterilor.ro;
7.5. Întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens;
7.6. Situațiile în care participanții achiziționează în perioada programului produse SC Patru Mâini Carpatia SRL neparticipante în program și doresc sa participe cu acestea;
7.7. Răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile. Produsele vor fi însoțite de certificate de garanție și orice cerere de remediere va fi adresată de către participant direct furnizorului respectivului produs conform termenilor și condițiilor din certificatul de garanție emis de respectivul furnizor.
7.8. Câştigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte și nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale premiilor din program.


Art. 8. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Datele personale ale persoanelor fizice completate pe formularul de înscriere vor fi prelucrate de Organizator cu respectarea confidențialității și a prevederilor legale în scopul acordării produselor persoanei fizice participante, precum și pentru scop de marketing și publicitate, respectiv pentru trimiterea catre participant de informații despre produsele și campaniile Organizatorului.

Prin participarea la acest program, orice participant persoană fizică îşi dă acordul expres și neechivoc ca datele sale personale comunicate Organizatorului să intre în baza de date a acestuia și să fie colectate, prelucrate în vederea validării, atribuirii premiilor şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale organizatorului de promoţii. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Participanţilor.

În absența acestui acord Participantul nu poate participa la program.

Participantul la program, în calitate de persoana vizată, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere și în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la program va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată catre Patru Mâini Carpatia SRL la adresa Ploiești, str. Conului, nr. 8, cod poștal 100213, județul Prahova.


Art. 9. FORȚA MAJORĂ
Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
Daca o situație de forță majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea programului de fidelizare, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată. Organizatorul, dacă invoca forța majoră sau cazul fortuit este obligat să comunice Participanților existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariție.

În înțelesul prezentului Regulament constituie caz fortuit printre altele, următoarele evenimente:
a) pierderea bazelor de date;
b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și acordare a premiilor;
c) erori de tipărire, inclusiv produse prin eroare umană;
d) tentative de fraudă ale mecanismului programului de fidelizare prin mijloace electronice sau alte mijloace;
e) orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii acestuia.


Art. 10. LITIGII ȘI FRAUDE
În eventualitatea unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, aceștia vor încerca să le soluționeze în primul rând pe cale amiabilă.
Organizatorul nu își asumă nicio răspundere și nu va fi parte în disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra facturilor fiscale care dovedesc achiziția produselor participante în program.
Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui program de fidelizare. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul va sesiza organele competente. De asemenea, Organizatorul este îndreptățit la înlăturarea din program fără drept de reprimire a oricărui participant care expediază către Ploiești, str. Conului, nr. 8, cod poștal 100213, județul Prahova, laterale de saci sau coduri de bare falsificate sau considerate de Organizator ca fiind neconforme.
Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ.


Art. 11. TAXE ŞI IMPOZITE
SC Patru Mâini Carpatia SRL în calitate de organizator se obligă să calculeze şi să vireze, daca va fi cazul, impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obţinute de către participanti, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.


Art. 12. REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE FIDELIZARE
Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit pe întreaga perioadă a programului de fidelizare oricărui solicitant pe website-ul www.comunitateamesterilor.ro.


Art. 13. ÎNCETAREA PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Prezentul program de fidelizare poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră sau caz fortuit sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea concursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect sau nu mai este permisă de lege.


Art. 14. DIVERSE
Orice participant care dorește să reclame Organizatorului fapte legate de desfășurarea campaniei este încurajat să se adreseze imediat după constatarea faptei pe care dorește să o reclame organizatorului Patru Mâini Carpatia SRL la adresa Ploiești, str. Conului, nr. 8, cod poștal 100213, județul Prahova.

PREMIUL A FOST
ADAUGAT ÎN COȘ

MAI STRANGE MÂNUŢE

Hai să îți arătăm cum se aplică produsele PRIMUS!

Înscrie-te acum la o sesiune de lucru cu echipa #deajutor Patru Mâini!

comunitateamesterilor.ro foloseşte cookies pentru a se asigura că vă bucuraţi de cea mai bună experienţă. Aflaţi mai multe aici

#DEAJUTOR
PENTRU MEȘTERI
CINSTIȚI

Primus pune la lucru materiale #deajutor pentru meșterii din toată țara care vor să facă lucrări ca lumea.

VEZI PRODUSE UNDE CUMPERI